Tokyo Gardens and Parks

Part Three

Koishikawa Garden

Shinjuku Gyoen National Garden

Kyu Shiba Rikyu Garden

Rikugien Garden