Miyagi Prefecture - Sendai Zuihoden and Tsutsujigaoka

Kita-Sendai Rinnō-ji, Aoba Shrine and Shifukuji