Fukui Katsuyama : Castle 福井城

Fukui Katsuyama : Echizen Daibutsu in Shindaiji Temple 越前大仏 

Fukui Katsuyama